">

ค่าใช้จ่ายในการบดจะสมเหตุสมผลมากขึ้นถ้าซื้อหรือเช่า