">

ลักษณนาม sprial สวมใส่ชิ้นส่วนโดยตรงจากประเทศจีน