">

ค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ขนาดเล็ก