">

ทองแดงเซลล์เครื่องลอยอยู่ในน้ำสลับสองเท่าเดียว